Remus Burciu
Gabriel Stoian
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA
SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
Lovin si Asociatii
Fenechiu, Savu & Asociatii
Aron, Racoviceanu & Asociatii
ROBERT BUCUR

PROBLEME DE INTERPRETARE ŞI APLICARE A LEGISLAŢIEI PROFESIEI DE AVOCAT

PROBLEME DE INTERPRETARE ŞI APLICARE A LEGISLAŢIEI PROFESIEI DE AVOCAT

Materialul intitulat "PROBLEME DE INTERPRETARE ŞI APLICARE A LEGISLAŢIEI PROFESIEI DE AVOCAT" care va face obiectul dezbaterilor în şedinţa Consiliului UNBR din 28 martie 2013.

 

1. Cine prezintă programul anual de investiţii din disponibilitatile banesti ale filialelor spre aprobare Consiliului UNBR in ultima sedinta a fiecarui an pentru anul urmator?

2.  In aplicarea art. 47 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, in lipsa declaratiei mentionate in Statut, poate fi contestata de un tert decizia Consiliului Baroului de inscriere in tabloul avocatilor a unui avocat aflat in situatiile prevazute de legislatia speciala mentionata in Statut? Care sunt consecintele cu privire la aplicarea art. 14 lit. b). din Legea nr. 51/1995, daca se da publicitatii hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a constatat calitatea de colaborator al Securitatii pentru un avocat? 

3. Dacă îi este permis avocatului care acordă consultanţă pentru încheierea unui contract să indice clientului său un alt partener contractual decât cel cu care se derulează negocieri în curs, dintre clienţii aflaţi în portofoliul său,  adus la cunoştinţă publică prin formele de publicitate profesională permise de lege şi statutul profesiei?

4. Dacă potrivit art. 5 alin. (8) din Legea nr. 51/1995, avocatul nu îşi poate exercita profesia în acelaşi timp, în mai multe forme de exercitare a acesteia, iar formele de exercitare a profesiei vor fi individualizate prin denumirea lor, care cuprinde, obligatoriu, numele titularului/a cel puţin unuia dintre asociaţi, este legal permis ca „numele unui avocat” să figureze în denumirea mai multor forme de exercitare a profesiei aflate în activitate profesională?

5.  Dacă la acelaşi sediu cu sediul unei forme de exercitare a profesiei de avocat pot funcţiona  şi alte societăţi comerciale la care avocatul/avocaţii titulari/asociaţi sunt parteneri/asociaţi în sensul Legii nr. 31/1990?

6. Dacă numele titularului unei forma de exercitare a profesiei de avocat poate figura şi în denumirea unei societăţi comerciale?

7. Formele de exercitare a profesiei de avocat pot face parte din entităţi tip „grup de societăţi”?

8.  În cazul cabinetelor individuale de avocat grupate în acelaşi local funcţionează instituţia „conflictului de interese”?

9.  Activitatea de stabilire temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului cunoaşte o limită a numărului de societăţi comerciale ce pot fi domiciliate provizoriu? Ce criterii pot fi avute în vedere pentru aplicarea limitelor rezonabile ale exercitării dreptului la sediu comercial provizoriu la sediul profesional al avocatului? Aceastăactivitate este e4ste evidenţiată de barou?

10.  Care sunt limitele publicităţii profesionale realizate prin „broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, colocvii etc. profesionale şi de specialitate”, potrivit art. 244 alin. (1) lit. d) şi art. 247 alin. (1) şi (2) din statutul profesiei? Cum se realizează autorizarea de către consiliul barouluia formei  şi conţinutul broşurilor (mape de prezenţă) editate de formele de exercitare a profesiei în vederea participării la ”întruniri  şi colocvii de specialitate”, conform art. 247 alin. (1) – (3) din Statutul profesiei de avocat.

11. Poate fi avocatul furnizor de formare profesională / ”formator” în accepţiunea art. 6 alin. (1) şi art. 14 alin. (1) din OUG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor ?Dar o formă de exercitare a profesiei?3Raporturile încheiate de avocaţi cu furnizorii de formare profesională sunt compatibile cu exercitarea profesie de avocat, dacă obligaţiile avocatului (formei de exercitare a profesiei) sunt cele ale „formatorului” din domeniul formării profesionale a adulţilor?Este ”pregătirea pentru admiterea în profesia de avocat” o modalitate de formare profesională a adulţilor?Dar ”pregătirea pentru admiterea la INM” realizată de ”formatori” – avocaţi – în condiţiile art. 23 din OUG nr. 129/2000 astfel cum aceasta a fost modificată prin Legea nr. 375/2002?

12. Dacă art. 323 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat exclude de la procedura prealabilă prevăzută de art. 323 alin. (2) sesizarea baroului pentru luarea măsurii prevăzute la art. 28 lit. c) din Legea nr. 51/1995, iar încălcarea repetată a art. 92 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 constituie abatere disciplinară gravă, este posibilă suspendarea avocatului din exerciţiul profesiei a avocatului care nu a declarat veniturile către CAA şi nici nu a plătit cotele de contribuţie mai mult de 6 luni? În acest caz, în raport de prevederea art. 44 alin. (2) din statutul profesiei, avocaţii aflaţi în situaţia prevăzută de art. 323 alin. (2) din statutul profesiei, pot să nu fie înscrişi în tablou, fiind incidente prevederile art. 46 din Statutul profesiei?

13. In conditiile prevazute de art. 35 din Legea nr. 51/1995 si art. 10 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat, este permisa folosirea ca proba in proces de catre avocatul care a participat la negocierea unui contract, in baza dreptului de a reprezenta clientul, conferit printr-un contract de asistenta juridica, a corespondentei si a informatiilor transmise avocatului partii cu care s-au angajat negocierile, in litigiul declansat in legatura cu evolutia si finalizarea negocierilor?

14. Exista conflict de interese in  situaţia in care avocatul redactează un contract, atesta identitatea  părţilor semnatare ale acestuia, conţinutul si data semnăturii aplicate de părţi pe contract, iar ulterior avocatul este angajat de  câtre una din  parţi pentru a fi  apărata in litigiul  iniţiat de cocontractant cu privire la valabilitatea consimtămantului si incorectitudinea atestărilor făcute de avocat?

15. In aplicarea art. 141 din Statutul profesiei de avocat, subzista obligatia avocatului de a comunica clientului sau informatiile detinute in legatura cu cazul acestuia, daca acestea provin de la alti clienti care si-au dat acordul sa figureze in brosura de prezentare generala a formei de exercitare a profesiei din care face parte avocatul si care si-au dat acordul de a figura in aceasta brosura?

16. In aplicarea art. 249 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, conţinutul si modul de prezentare a adresei de  internet a unei forme de exercitare a profesiei pot cuprinde mentiuni privind numele clientilor formei de exercitare a profesiei, sigla UNBR, sigla baroului, ori sigla barourilor pe raza  cărora sunt stabilite sedii secundare ale formei de exercitare a profesiei?  

17. In aplicarea art. 183 alin. (1) lit. b). din Statutul profesiei de avocat, un avocat are dreptul sa-si deschidă un cabinet individual in care sasi presteze activitatea profesionala,  deşi are si calitatea de avocat asociat intr-o societate civila profesionala?

18. In  condiţiile art. 186 din Statutul profesiei de avocat, este permis ca o forma de exercitare a profesiei sa angajeze personal auxiliar cu studii juridice superioare pentru a coordona sau a  desfăşura activităti nespecifice profesiei de avocat, in calitate de "consilier juridic" al formei de exercitare a profesiei?

19. In aplicarea art. 235 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, este necesar ca, in fiecare an, Consiliul Baroului, in termen de 15 zile de la data emiterii deciziei de aprobare a tabloului avocatilor definitivi si stagiari, sa aduca la cunostinta avocatilor inscrisi in tablou cuantumul si termenul de plata al taxelor si contributiilor la formarea bugetului baroului, al bugetului UNBR si al bugetului sistemului de asigurari al avocatilor?

20. Exmatricularea avocatului stagiar din cadrul INPPA, datorita absentelor repetate de la cursurile INPPA, poate fi dispusa daca forma de exercitare a profesiei in cadrul careia isi desfasoara activitatea avocatul stagiar interzice prin Regulamentul sau de ordine interioara, participarea la 5alte forme de pregatire profesionala a avocatilor care isi desfasoara activitatea in cadrul sau, in afara celor organizate de forma de exercitare a profesiei, sub argumentul ca a fost avizata de Consiliul baroului sa desfasoare astfel de activitati?

21. Cine are responsabilitatea sa realizeze obligatia prevazuta la art. 299 alin. (7) din Statutul profesiei de avocat?

22. Care este regimul juridic al dobanzilor la depozitele constituite de  filialele CAA, in raport de prevederile art. 321 alin. (1) din Statutul profesiei?

23. Cine verifica indeplinirea obligatiei prevazuta la art. 325 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat?

 

 

 

 

                                                                                    Sursa: UNBR.RO

Adriana Manoli
Mihai Rapcea
Simona Habără
Baroul Ilfov
Alin Paidiu
Radulescu si Asociatii
Cristina Nan